Ieder kind laten sporten en bewegen

Sporten en bewegen voor vluchtelingenkinderen en kinderen uit armoede gezinnen

Ieder kind laten sporten en bewegen

Zowel kinderen in armoede als vluchtelingenkinderen vinden vaak niet de weg naar georganiseerd sport- en cultuuraanbod. Niet alleen vanwege financiële redenen. Ook taalproblemen, prioritering, cultuurverschillen, laaggeletterdheid en gebrek aan goede begeleiding zorgen ervoor dat ze geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod. 

Vanuit de provinciale subsidie ‘Meedoen’ bieden Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg vijf pilots aan in Limburg, waaronder pilot Meedoen Maastricht. Dit programma, waarbij Maastricht Sport nauw samenwerkt met Kaleidoscoop, brengt het lokale probleem in kaart en probeert hier samen met alle stakeholders rondom armoede en vluchtelingen een structurele oplossing voor te vinden.

Het doel van de pilotprojecten is om belemmeringen weg te nemen en meer kinderen te laten MEEDOEN door ze structureel te laten deelnemen aan sociale netwerken. Samenwerkingspartners binnen dit project zijn:

 • AZC
 • Mosa Lira
 • NOVO College
 • SZMH (Sociale Zaken)
 • Trajekt
 • IJS (Integratie Jekerdal Sportief)
   


Middelen die ingezet worden om de doelstelling te behalen: 

 • Kennismakingstrajecten sport en cultuur op verschillende basisscholen en NOVO College
 • Fietslessen bij AZC voor volwassenen en op NOVO college voor tieners
 • De interventie Beweeg Bewust wordt ingezet via Sociale Zaken waarbij statushouders geënthousiasmeerd worden voor een 12 weken traject, waarin zij onder begeleiding in een small group sporten.
 • Sport wordt als middel ingezet om bij te dragen aan de integratie van statushouders. Door sport wordt het zelfvertrouwen vergroot en wordt er op een leuke manier gewerkt aan taalbeheersing. 
 • Op vijf scholen van Mosa Lira ontwikkelen de vakleerkrachten LO en een cultuurcoach een ketenaanpak waarbij kinderen beter doorverwezen worden naar structureel aanbod. 
 • Binnen SC Jekerdal loopt het project Integratie Jekerdal Sportief (IJS) waardoor kinderen en tieners van het AZC eenvoudig kunnen aansluiten bij de voetbalclub.
 • Er wordt onderzoek gedaan naar de opzet van dit project om andere verenigingen te enthousiasmeren en te ondersteunen om hun deuren ook te openen voor mensen met een migratieachtergrond. 
 • Trajekt zet binnen hun eigen programmering in vier wijken meer in op de doorverwijzing naar structurele deelname sport en cultuur middels kennismakingslessen. 
 • Binnen het AZC worden culturele- en beweegactiviteiten aangeboden voor kinderen zodat zij in een vroeg stadium kennis kunnen maken met sport en cultuur. 
 • Vier consulenten van Sociale Zaken werken mee aan een ketenaanpak om statushouders door te verwijzen naar het programma Beweeg Bewust. 


Pilotprojecten van Meedoen in Limburg

Maar liefst 70% van de kinderen in Nederland is lid van een sportvereniging of neemt deel aan dans, fitnessactiviteiten of anders georganiseerd sport- en cultuuraanbod.
Dat is een mooi aantal, maar dat betekent ook dat 30% van de kinderen niet deelneemt, met verschillende redenen en oorzaken. 
Vluchtelingenkinderen evenals kinderen uit armoede gezinnen vormen de grootste groep van de 30% die niet deelneemt aan georganiseerd sportaanbod. 

Dankzij de ondersteuning van het Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur kunnen meer dan 5.000 kinderen in Limburg sporten en bewegen en kunnen 1000 kinderen deelnemen aan culturele activiteiten. Via allerlei wegen en instanties, zoals stichting Leergeld, vinden naar schatting ongeveer 2.000 kinderen toch de weg naar de sportvereniging.
Een globale rekensom leert ons dat uiteindelijk ongeveer 14.000 kinderen niet bereikt worden. Daarom is het tijdelijke Provinciale project 'Meedoen' opgestart, om ook hén te bereiken. 

Jeugdfonds Sport + Jeugdfonds Cultuur zijn vijf lokale pilots in Limburg gestart, met als doel: 

 • Meer kinderen uit armoede gezinnen, waaronder vluchtelingenkinderen, structureel bereiken met sport- en cultuuraanbod.
 • Ook de doelgroep van stille armoede is een belangrijke groep die nu nog niet bereikt wordt.
 • Samen met alle stakeholders rondom armoede en vluchtelingen een structurele oplossing zoeken voor deze kinderen.
 • Met 'Inclusief Sport en bewegen' (één van de zes deelakkoorden van het landelijk Sportakkoord) richten op de doelgroep vluchtelingen en statushouders.

Bekijk voor meer informatie ook de website Meedoen in Limburg >>