Accommodaties en voorzieningen

Vieuw over Sportpark West

Accommodaties & voorzieningen Maastricht Sport

Maastricht Sport beheert een groot aantal binnen-/buitensportaccommodaties. Particulieren en organisaties kunnen deze accommodaties huren voor incidenteel of veelvuldig gebruik (per seizoen). Verderop treft u algemene informatie hierover aan. Wilt u een evenement of grote activiteit organiseren neem dan contact met Maastricht Sport. In dat geval kunnen andere tarieven en voorwaarden van toepassing zijn. Ook het Geusseltbad wordt door Maastricht Sport geëxploiteerd. Daarnaast exploiteert Maastricht Sport een groot aantal openbare sportplekken en speelvoorzieningen.

Binnen- en buitensportaccommodaties zijn meestal toegankelijk met sleutel
Gebruikers van een binnen- of buitensportaccommodatie dienen (met uitzondering van sportpark West en de Geusselt omdat daar een beheerder aanwezig is) zichzelf toegang tot de accommodatie te verschaffen. Hiertoe dient men over een sleutel te beschikken die kan worden afgehaald bij Maastricht. Voor deze sleutel betaalt u een borgbedrag van € 50,- (per sleutel). Voor het afhalen/terugbrengen van sleutel van de sportaccommodaties kunt u terecht bij Maastricht Sport. Het betalen van het verschuldigde bedrag kan met pin of contant. Haalt u de sleutel af, neem dan de reserveringsbevestiging mee. Brengt u de sleutel terug, neem dan het afschrift mee van het sleutelafgifteformulier. Het wordt op prijs gesteld als u vooraf een afspraak maakt voor het afhalen/terugbrengen van de sleutel.

Bij terugbezorging van de sleutel wordt het borgbedrag contant terugbetaald. Krijgt u een bedrag van meer dan € 250,- retour, dan maakt u ook best een afspraak zodat wij voldoende cashgeld in voorraad hebben.

Faciliteiten per accommodatie
U kunt bij Maastricht Sport informeren over welke faciliteiten een accommodatie beschikt. Handmateriaal en klein spelmateriaal maken geen deel uit van de basisfaciliteiten.

Meldingen/opmerkingen
Heeft u een vraag over de sportaccommodaties of wilt u een melding doorgeven dan kan dit bij voorkeur door het sturen van een mail naar info@maastrichtsport.nl. Wilt u liever telefonisch contact hierover bel dan met 043-3504500.


VERHUUR BINNENSPORTACCOMMODATIES
Vanaf begin mei 2017 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het gebruik van een door Maastricht Sport geëxploiteerde binnensportaccommodatie voor het nieuwe schooljaar/sportseizoen 2017-2018. Verzoeken voor het gebruik van een accommodatie dienen bij voorkeur te gebeuren met het “aanvraagformulier binnensport 2017-2018”. In het “begeleidend schrijven aanvraag binnensport 2017-2018” is een uitgebreide toelichting gegeven op het indienen van een aanvraag voor het nieuwe seizoen. Als u een accommodatie wenst te gaan gebruiken, dan gaat u akkoord met de “algemene voorwaarden binnensport 2017-2018” en de “tarieven binnensportaccommodaties 2017-2018”.

In het “overzicht binnensportaccommodaties 2017-2018” staan alle door Maastricht Sport geëxploiteerde binnensportaccommodaties vermeld. Met ingang van het nieuwe seizoen zal de nieuwe sporthal Geusselt in gebruik worden genomen. In het overzicht is een specificatie van de belijning van de hal opgenomen en de gebruiksmogelijkheden. Met het formulier “machtiging doorlopende automatische incasso” kunt u de betaling van het gebruikerstarief regelen.

Aanvragen van organisaties die uiterlijk 1 juni 2017 zijn ingediend, worden in de eerste tranche beoordeeld. Aanvragen die later worden ingediend, worden in behandeling genomen nadat de eerste tranche is afgehandeld.

Tot de binnensportaccommodaties behoren ondermeer gymzalen, sportzalen en sporthallen. Deze zijn steeds voor een periode van maximaal 1 sportseizoen te gebruiken, waarbij sprake is van gedeeld gebruik met anderen. Dat betekent dat na gebruik de accommodatie weer opgeruimd achter gelaten moet worden zodat de volgende klant deze direct kan gebruiken. Tevens behoren ook sportspecifieke accommodaties tot het bestand van binnensportaccommodaties waaronder boksaccommodaties Bij deze accommodaties is echter in de regel géén gedeeld gebruik, maar wordt de accommodatie door slechts één partij voor een heel seizoen gebruikt. Het gebruik van deze accommodaties is reeds vergeven.

Aanvragen binnensportaccommodatie seizoen 2017-2018
Als u een aanvraag indient, dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier gemeentelijke binnensportaccommodatie seizoen 2017-2018. Na invulling, dient u het document op te slaan en te mailen naar info@maastrichtsport.nl. U kunt het formulier ook per post aan ons sturen of afgeven aan de balie.

Onderstaande informatie is van belang als u een aanvraag indient: 

In het geval u voor (nagenoeg) een heel seizoen huurt, ontvangt u 10% korting op het tarief (zie ook bijlage tarieven).

Gemeentelijke binnensportaccommodaties online op beschikbaarheid bekijken of reserveren
Wanneer u een binnensportaccommodatie wilt huren of de beschikbaarheid ervan wilt bekijken, kunt u het online reserveringssysteem gemeentelijke sportaccommodaties raadplegen. U kunt zien wanneer een accommodatie vrij is (inloggen niet nodig) en/of een reservering plaatsen (inloggen noodzakelijk).

Betalingswijze gebruik binnensportaccommodatie
Gebruikers dienen de verschuldigde kosten voor het gebruik van de binnensportaccommodatie te voldoen:
1. door contante betaling bij Maastricht Sport (in geval van incidentele reservering aan de balie)
2. via automatische incasso (in geval van reservering via medewerker Maastricht Sport) (download hier het incassoformulier)
3. via ideal (in geval van online reservering).


VERHUUR BUITENSPORTACCOMMODATIES

Informatie rondom het advies van het RIVM m.b.t. het bespelen van de kunstgrasvelden is hier te vinden.


Tot de buitensportaccommodaties behoren ondermeer voetbalvelden (gras en kunstgras), hockeyvelden, atletiekbaan, jeu de boulesbanen, multifunctionele velden, honkbalveld, schietstrook, rugby/american football/lacrosse/gaelic footbalveld, korfbalvelden etc. Op de meeste buitensportaccommodaties is er sprake van vaste gebruikers. Deze beschikken in de meeste gevallen over een (eigen) kantine en voor hun tak van sport benodigde materialen. Gebruik van de sportvelden is echter ook mogelijk door derden. In geval van gebruik door derden beperkt het gebruik zich veelal tot het sportveld zelf en de daarop aangebrachte standaardinrichting (doelen, dug-outs, verlichting etc. Gebruik door derden is steeds voor een periode van maximaal 1 sportseizoen, waarbij sprake is van gedeeld gebruik met anderen. Dat betekent dat na gebruik de accommodatie weer opgeruimd achter gelaten moet worden zodat de volgende klant deze direct kan gebruiken.

De sportparken worden op twee verschillende manieren beheerd:​ Op de sportparken Geusselt en West is beheer van de zijde van Maastricht Sport aanwezig (de zogenaamde sportparken met beheer) en er zijn sportparken waar geen beheer vanuit Maastricht Sport aanwezig is.

Aanvragen buitensportaccommodatie seizoen 2016-2017
U kunt een verzoek indienen, om gebruik te maken van een buitensportaccommodatie, in de periode van 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2017. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat de grasvelden over het algemeen direct na afloop van de bondscompetitie niet meer beschikbaar zijn vanwege onderhoud. Als u een aanvraag indient, dient u gebruik te maken van het formulier klantgegevens incidenteel gebruik buitensport seizoen 2017-2018 en + het aanvraagformulier incidenteel gebruik gemeentelijke buitensportaccommodatie seizoen 2017-2018. Na invulling, dient u het document op te slaan en te mailen naar info@maastrichtsport.nl. U kunt het formulier ook per post aan ons sturen of afgeven aan de balie.

Onderstaande informatie is van belang als u een aanvraag indient.

Betalingswijze gebruik buitensportaccommodatie
Gebruikers dienen de verschuldigde kosten voor het gebruik van de binnensportaccommodatie te voldoen:
1. door contante betaling bij Maastricht Sport (in geval van incidentele reservering aan de balie)
2. via automatische incasso (in geval van reservering via medewerker Maastricht Sport) (download hier het incassoformulier)


OPENBARE SPORTPLEKKEN EN SPEELVOORZIENINGEN
Maastricht Sport exploiteert verspreid over de hele stad sportfaciliteiten die gratis en zonder zonder reservering gebruikt kunnen worden.

Basketbalvelden.pdf
Jeu-de-boulesbanen.pdf
Sportkooien.pdf
Trapveldjes.pdf