Informatie buitensportaccommodaties Maastricht Sport

Maatregelen buitensportaccommodaties in navolging van kabinetsbesluit

Het kabinetsbesluit om sporten voor jeugd in de buitenlucht vanaf 29 april onder voorwaarden toe te staan is op dinsdagavond 21 april bekend gemaakt. Hierdoor is een hele korte periode beschikbaar voor sportbonden, sportverenigingen en anderen om deze versoepeling van de maatregelen uit te werken. Omdat Maastricht Sport zo spoedig mogelijk het sporten voor de jeugd tot en met 18 jaar mogelijk wil maken, ontbreekt het de tijd om zorgvuldig overleg te voeren met alle partijen. Wij vragen hiervoor begrip. 

Kabinetsmaatregelen Sport
Het kabinet heeft dinsdag 21 april onderstaande maatregelen afgekondigd.

 1. Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en –spel (geen officiële wedstrijden).
 2. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 3. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 4. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Aanvullende adviezen
Bij de door het kabinet vastgestelde maatregelen is aangegeven dat uitwerking op plaatselijk niveau dient te gebeuren waardoor er verschillen kunnen ontstaan per gemeente. De gemeente Maastricht heeft hierover overleg gehad met de Vereniging Sport Gemeenten, een groot aantal Zuid-Limburgse gemeenten en er is contact geweest met enkele sportclubs. De informatie die is opgedaan is afgezet tegen de specifieke mogelijkheden in de gemeente Maastricht en de ruimte die aanwezig is binnen de geldende noodverordening. Bekijk hier het protocol om verantwoord buiten te sporten in gemeente Maastricht.

Beschikbare sportparken
Onderstaande sportparken zijn (deels) beschikbaar. Let op, kantine, omkleed- en clubgebouwen en toiletvoorzieningen blijven verplicht gesloten.

 • Sportpark Geusselt Noord - Sportpark West: alle hierop aanwezige sportfaciliteiten zoals kunstgrasvelden, rondbaan, fitnesstoestellen enz. kunnen gebruikt worden. Het natuurgras is echter hier in onderhoud en kan niet worden gebruikt.
 • Sportpark Amby
 • Sportparken Heer, Scharn, Heugem: de kunstgrasvelden kunnen worden gebruikt. Op sportpark Heugem ook de fitnessapparatuur. Indien de hoofdgebruikers van deze parken resp. RKSV Heer, vv Scharn en RKHSV/DBSV het openen/sluiten van deze parken en het toezicht tijdens het gebruik niet kunnen verzorgen, zal Maastricht Sport deze taak op zich nemen.
 • Sportpark Jekerdal: hiervoor dient men zich in eerste instantie te wenden tot de Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal die bij wijze van proef het gebruik van dit park regelt. Hier zijn de kunstgrasvelden en de atletiekbaan beschikbaar. Het middenterrein van de atletiekbaan (gras) is in onderhoud en niet beschikbaar.
 • Hondenveld Daalhof kan eveneens worden gebruikt, maar alleen door de hondenclub Agility.

Vanwege het reeds in gang gezette onderhoud kunnen sportparken die alleen beschikken over natuurgras niet worden gebruikt. Het betreft de parken: Itteren, Wolder, Toustruwe, Geusselt Zuid, Daalhof.

Wie mogen de sportparken gebruiken
De sportparken mogen alleen gebruikt worden door:

 • Kinderen tot en met 12 jaar en jeugd in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar.
 • Alleen onder (be)(ge)leiding van een volwassene (18+) (ter controle kan bij het betreden van het park om een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden).
 • Alleen in groepsverband. Er is geen norm gesteld voor de groepsgrootte. Wel is van belang dat de begeleider de controle heeft op de groep en kinderen ook aandacht kunnen krijgen van de leiding.
 • Beide leeftijdsgroepen dienen apart te sporten. Er mogen geen over de leeftijden gemengde groepen sporten. Dit omdat voor kinderen tot en met 12 jaar andere voorwaarden gelden van voor jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar.
 • Mensen 18+ die functioneel zijn voor de begeleiding van de groep (deze dienen op het aanvraagformulier benoemd te worden).
 • Alleen als er een reserveringsovereenkomst is afgesloten met Maastricht Sport en deze op verzoek getoond kan worden.

Wie mogen de sportparken niet betreden

 • Groepen die niet beschikken over een reserveringsbevestiging
 • Mensen in de leeftijd 18+ die niet vallen onder de boven beschreven begeleiding. Dus ook geen ouders die kinderen komen brengen of halen.

Soorten groepen en prioriteiten

 • In principe kunnen alle soorten groepen gebruik maken van de sportparken. Dus buitensportclubs, binnensportclubs, buurtverenigingen enz.
 • Prioriteit wordt gegeven aan alle hoofdgebruikers van de Maastrichtse sportparken (voetbalclubs, hockeyclub, honkbalclub enz.) om gebruik te kunnen maken van de soort sportfaciliteit die ze normaal ook gebruiken (voetbalclubs op voetbalvelden en hockeyclub op hockeyvelden). Clubs die niet op hun eigen park terecht kunnen hebben dezelfde prioriteit als clubs die wel op hun park terecht kunnen. Ook de seizoenshuurders van de binnensportaccomodaties van Maastricht Sport vallen onder deze prioritering.

Aanvragen

 • Het indienen van een aanvraag is per direct mogelijk.
 • Het gebruik is mogelijk vanaf donderdag 30 april. Dit is onder meer nodig om gebruikers de gelegenheid te bieden om een aanvraag in te dienen, deze administratief te verwerken en het beheer te regelen.
 • Aanvragen dienen gedaan te worden middels bijgevoegd aanvraagformulier. Het ingevulde en ondertekende formulier dient gemaild te worden naar verhuur@maastrichtsport.nl
 • Gebruik kan worden aangevraagd voor alle dagen in de periode 30 april tot en met 19 mei, dus ook in het weekend. Uitzondering is Bevrijdingsdag, 5 mei.
 • Maastricht Sport behoudt zich het recht voor om indien op een park slechts minimaal gebruik plaatsvindt, dit gebruik te verplaatsen naar een ander park of tijdstip. Hierover zal contact worden opgenomen met de aanvrager.
 • Op alle aanvragen zijn naast de reguliere voorwaarden ook de aanvullende voorwaarden van toepassing.

Tarief
Gemeente Maastricht heeft besloten om in afwijking van de door de gemeenteraad vastgestelde tarievennota tijdelijk, tot aan de zomerstop, het gebruik van deze buitensport locaties gratis aan te bieden. Let op, u dient echter wel, zoals hierboven vermeld, de locatie via Maastricht Sport te reserveren. Er zullen echter tijdelijk geen kosten aan verbonden zijn.

Gebruik andere accommodaties Maastricht Sport
In afwachting van een advies van de branchevereniging wordt het buitenbad van het Geusseltbad niet verhuurd ten behoeve van zwemgroepen in de leeftijd tot en met 18 jaar. Het gebruik van binnensportaccommodaties is in ieder geval tot en met 19 mei niet toegestaan.

Eigen activiteiten Maastricht Sport
Binnenkort volgt meer informatie over de activiteiten die Maastricht Sport zelf ontplooit voor de jeugd tot en met 18 jaar. Houd hiervoor onze website in de gaten!

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team verhuur van Maastricht Sport via het mailadres verhuur@maastrichtsport.nl.