Gezond Kindcentrum in beweging

Wat is Basisschool in Beweging?

Samen met de scholen en onze partners werken we aan een gezond en kwalitatief sport- en beweegklimaat voor jongeren in Maastricht. Het programma Basisschool in Beweging biedt een op maat gemaakte aanpak. Wij zijn namelijk van mening dat deze aanpak voor het basisonderwijs noodzakelijk is om aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van elke school. Daarmee vergroten we de slagingskans op lange termijn en kunnen we actief en efficiënt werken aan het verbeteren van het sport-, beweeg- en gezondheidsklimaat voor leerlingen in en rondom de school. Actieplannen worden ontwikkeld en uitgevoerd met een geïntegreerde aanpak rondom sportbeweging- en gezondheidsstimulering op de scholen, waarbij bestaande initiatieven maximaal geactiveerd worden en waarbij er aandacht is voor de individualiteit van iedere school.

Doel Basisschool in Beweging

 • Inspelen op de wensen en behoeftes van de basisschool om te investeren in het sportief gezonde klimaat in en rondom de school.
 • Investeringen (inzet medewerkers) vanuit Maastricht Sport dienen maatschappelijk verantwoord te worden ingezet.
   


Onderwijs in beweging 

Het onderwijsprogramma van Maastricht Sport, Basisschool in Beweging (BIB) is ruim 4 jaar geleden gestart. Op dit moment doen 18 van de 28 Maastrichtse Basisscholen actief mee aan het programma. Sinds de start zijn er uiteenlopende thema’s doorontwikkeld. 

Het programma Basisschool in Beweging heeft er tot nu toe mede voor gezorgd dat:

 • 16 van de 18 scholen investeren in het sportief gezonde klimaat van de school door de inzet van een vakleerkracht LO+;
 • alle 18 scholen werken met een vernieuwd vakwerkplan bewegingsonderwijs;
 • er op 10 locaties in de stad structureel naschools aanbod is;  
 • diverse kindpartners rondom de scholen meedoen en investeren in het sportief gezonde klimaat;
 • nieuwe onderwijsleerpakketten klein spelmateriaal zijn geïmplementeerd;
 • de doorgaande lijn in voor/tijdens/tussen en naschoolse activiteiten steeds beter zichtbaar is, mede door de intensieve samenwerking met kind partners.


Huidige aanpak BIB naar doorontwikkeling middels modulaire opbouw

Het onderwijs- en sportlandschap is de afgelopen jaren veranderd. Het draagvlak bij de scholen is gegroeid en scholen investeren zelf mee in het verbeteren van het sportief gezonde klimaat.
Gezien de ontwikkelingen binnen het onderwijsveld, is het programma toe aan een volgende fase in de aanpak. Voor de doorontwikkeling worden er nieuwe voorwaarden beschreven en wordt de samenwerking met diverse partners en beleidsvelden geïnitieerd.


Wat verandert er binnen deze doorontwikkeling en wat zetten we voort?

 • Scholen en Maastricht Sport verankeren het programma Basisschool in Beweging verder binnen het curriculum. Om de continuïteit te waarborgen wordt dit met structurele gelden gefinancierd.
 • Het programma wordt binnen de nieuwe aanpak modulair opgebouwd, waarbij de BIB-werkwijze het vertrekpunt blijft.
 • Scholen behouden het eigenaarschap en investeren in draagvlak binnen het gehele IKC.
 • Het beweegaanbod voor, tijdens, tussen en na school wordt verder verbeterd en vergroot.
 • Het signaleren en doorwijzen van achterstanden wordt een belangrijke pilaar van het programma.
 • Voedingsaanbod kan in het programma worden opgenomen.
 • En, de ouders worden meer betrokken bij sport- en bewegingsstimulering.


Welke modules kan onze school kiezen?

Afhankelijk van de behoefte en de mogelijkheden op school kan de intensiteit van de samenwerking met Maastricht Sport bepaald worden. We werken bij Basisschool in Beweging met diverse modules die als het ware gestapeld kunnen worden. Meer modules betekent een intensievere samenwerking. Maar instappen is laagdrempelig mogelijk om direct verbeteringen aan te brengen in het sportief gezonde klimaat in en rondom de school.

In contact met ons onderwijsteam

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!