Waarom een Nationaal Sportakkoord?

In juni 2018 kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar om samen met de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. In dat akkoord met de titel ‘Sport verenigt Nederland’ zijn ambities geformuleerd gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan. Met het Sportakkoord wil men landelijk bereiken dat iedereen – écht iedereen – een leven lang plezier in sport kan hebben. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer

Bekijk het Maastrichts Sportakkoord hier:

"Het sportakkoord biedt kansen om iedereen in beweging te krijgen in Maastricht. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk verenigingen en organisaties meedenken om het mee invulling te geven."

- Bert Jongen, wethouder Sport

De realisatie van het Maastrichts Sportakkoord is begonnen

Op 9 juli 2020 is het Maastrichts Sportakkoord ondertekend in het van der Valk Hotel in Maastricht. In juni zijn een aantal relevante partners al aan de slag gegaan met de realisatie van dit sportakkoord. In dit lokale sportakkoord hebben sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, instellingen uit het onderwijs, welzijn en de zorg, evenementenorganisatoren, het bedrijfsleven en de gemeente hun sportieve ambities vastgelegd voor de stad. Met deze bundeling van dromen en concrete afspraken, gaan de deelnemers de komende jaren aan de slag om sporten en bewegen nog beter op de kaart te zetten in Maastricht. Lokale partijen kunnen blijven aansluiten.

Uitvoeringsbudget

Hoeveel geld is er beschikbaar en waar komt dit vandaan? 
Het uitvoeringsbudget, dat door de centrale overheid voor de lokale sportakkoorden beschikbaar is gesteld, bedraagt € 60.000 per jaar. Tevens wordt jaarlijks een bedrag vastgesteld door het NOC*NSF voor de aanvragen van de sportservices en uren voor de ondersteuning van de adviseur lokale sport. 

Waar willen we de gelden voor gebruiken? 
De gelden die beschikbaar zijn gesteld vanuit het Sportakkoord kunnen voor onderstaande zaken gebruikt worden: 

 • Het opstarten van initiatieven die voortvloeien vanuit ideeën uit de themagroepen; 
 • Burgerinitiatieven;   
 • Informatiesessies voor betrokkenen bij het Sportakkoord; 
 • Onkosten. 


Wie kunnen een vraag indienen? 

 • Themagroepen in zijn geheel; 
 • Leden van themagroepen; 
 • Overige geïnspireerden door het Sportakkoord. 

Welke criteria gelden voor de beoordeling van aanvragen? 
Het gaat om de volgende voorwaarden: 
1. De aanvraag dient een concrete beschrijving te bevatten van hetgeen men wil bereiken; 
2. De aanvraag moet duidelijk maken binnen welke ambities van het Sportakkoord het initiatief valt; 
3. De aanvraag geeft zicht op de (financiële) middelen die nodig zijn om het gehele traject uit te voeren; 
4. De aanvraag bevat een (concept)begroting; 
5. De aanvraag geeft zicht op de continuering van het initiatief en geeft aan op welke wijze de resultaten overdraagbaar worden gemaakt; 
6. Het initiatief moet de samenwerking met ten minste één andere partij bewerkstelligen (vereniging, maatschappelijke partner en/of het bedrijfsleven). 

Het gaat om de volgende aanbevelingen: 
1. Het initiatief is inspirerend voor andere initiatieven; 
2. Het initiatief heeft een sectoroverstijgend karakter en gaat verder dan het belang van de aanbieder; 
3. Het initiatief ontvangt cofinanciering (sponsoring, deelnemersbijdrage, eigen geld, fondsen).

Hoe verloopt de procedure voor de aanvraag van subsidie? 
De subsidieaanvraag verloopt in een aantal stappen, waarbij een afvaardiging van de kopgroep verantwoordelijk is voor de eerste beoordeling, het voorgesprek en de tweede beoordeling van de aanvraag. Deze afvaardiging bestaat uit drie leden van de kopgroep die samen een advies uitbrengen aan de kopgroep. 

De Adviseur Lokale Sport helpt jouw sportclub verder

Elke Nederlandse gemeente met een lokaal Sportakkoord krijgt vanuit de gezamenlijke sport (ook wel Sportlijn genoemd) een Adviseur Lokale Sport toegewezen. Deze Adviseur Lokale Sport zorgt voor de verbinding met de Sportlijn (NOC*NSF, de sportbonden en NL Actie). De sportlijn gelooft en zet vol in op het versterken van de wortels van onze sportinfrastructuur. Het krachtiger maken van clubs, vrijwilligers en kaderleden draagt daaraan bij.

De Maastrichtse sportverenigingen kunnen (vaak kosteloos) aanspraak maken op een divers ondersteuningsaanbod vanuit de Sportlijn. Dit ondersteuningsaanbod worden ook wel ‘services’ genoemd. Denk hierbij aan ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden voor jouw vereniging. Deze ondersteuning wordt gebonden in de vorm van workshops, opleidingen, inspiratiesessies of procesbegeleiding. Deze (vaak gratis) ondersteuning zorgt ervoor dat we de ambities uit het sportakkoord samen kunnen realiseren.
 

In de gemeente Maastricht is Jorg Smeets sinds 1 januari 2021 gekoppeld als Adviseur Lokale Sport. Jorgt helpt Maastrichtse verenigingen door de Sportlijn services in te zetten bij verenigingen. Zo heeft Jorg in de tweede helft van 2020 al positief gereageerd op onderstaande aanvragen:

 • Ondersteuning Bikepark Maastricht
 • Ondersteuning TC Hazendans
 • Ondersteuning Kimbria racketclub
 • Extra ondersteuning komen tot een sportraad


Heb jij als vereniging dus hulp nodig bij het opstellen van een nieuwe toekomstvisie, het ontwikkelen van nieuw aanbod, het inrichten van een veilig sportklimaat of hulp bij het optuigen van actief vrijwilligersbeleid?

Neem contact op met Jorg Smeets via j.smeets@hvdsl.nl.