Maastricht op weg naar het sportakkoord

Verdiepingsbijeenkomst jeugd & sport: ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’

Maastricht werkt aan een lokaal sportakkoord, voor en door de stad. Na een drukbezochte aftrap op 25 september, vonden in de afgelopen weken een viertal verdiepingsbijeenkomsten plaats, elk ingaande op een ander thema. Maastricht Sport is uiteraard nauw betrokken bij de totstandkoming van het sportakkoord en volgt de ontwikkelingen op de voet. Zo waren we ook aanwezig bij de themabijeenkomst over ‘Jeugd & Sport’ op woensdag 6 november. Sportformateur Johan Vermeulen nodigde de aanwezigen uit het onderwijs, verenigingsleven en de jeugdzorg deze avond uit om samen na te denken over de vraag hoe we jeugd en jongeren in Maastricht meer in beweging kunnen krijgen.
Sportakkoord in het kortHoe zat het ook alweer met dat sportakkoord, wat is het en waartoe dient het? Johan Vermeulen, sportformateur:Je kunt het sportakkoord omschrijven als ‘een set van afspraken’ tussen gemeente, sportaanbieders, maatschappelijke aanbieders en bedrijven om de organisatie en financiën van sport binnen Maastricht toekomstbestendig te maken. Johan vervolgt: In het lokale sportakkoord staan onze gezamenlijke dromen voor de stad op het gebied van sport en bewegen. We spreken af wie zal gaan samenwerken, welke nieuwe initiatieven er opgepakt gaan worden en welke bestaande activiteiten versterkt gaan worden. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen ook samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Johan benadrukt dat het akkoord echt van iedereen is en iedereen eigenaar moet worden. “Daarom is het ook belangrijk dat we zijn allen werken aan de totstandkoming ervan. We moeten samen in gesprek gaan en blijven. Zoals we dat ook vanavond doen over het thema ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’.
 
Trendbreuk realiseren in de beweegvaardigheid van kinderen
Voor de verdiepingsbijeenkomst in IKC De Geluksvogel in Limmel hebben zich zo’n 15 mensen verzameld. Een mooie mix van professionals en vertegenwoordigers vanuit onderwijs, jeugdgezondheidszorg en het verenigingsleven. Alvorens zij zelf actief in groepen aan de slag gaan, neemt Johan de groep kort mee in de huidige situatie. Johan: Er gebeurt op dit moment al heel veel in Maastricht. ‘Basisschool in Beweging’ is bijvoorbeeld een mooi initiatief waarmee jongeren op school al vroeg in aanraking komen met sport en bewegen. Het toenemend aantal vakdocenten in het basisonderwijs is een mooie ontwikkeling. Bovendien is het sportaanbod voor jeugd in Maastricht zeker niet beperkt. Het feit is echter wel dat Limburg, en ook Maastricht, nog steeds onder de landelijke norm scoort wat betreft het aantal jongeren dat actief sport beoefent. In het lokale sportakkoord voor Maastricht zijn binnen het thema ‘Jeugd & Sport’ dan ook alle pijlen erop gericht een positieve trendbreuk te realiseren in de beweegvaardigheid van kinderen.


Ambities op het gebied van Jeugd & Sport in Maastricht:

 • Een stijging van het aantal kinderen dat voldoen aan de beweegnorm;
 • een stijging van het aantal beweegvriendelijke plekken in de wijk;
 • een stijging van sportdeelname van de jeugd in de leeftijd van 12 tot 18 jaar;
 • groter bewustzijn bij ouders en verzorgers.Gewenste situatie:
Hoe we die trendbreuk samen kunnen realiseren en waar we naartoe willen? Met die vraag worden de verschillende deelnemers vanavond aan het werk gezet. Samen buigen zij zich over het formuleren van de gewenste situatie. Een inspirerende sessie waarbij er volop gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en ervaringen. En die uiteindelijk resulteert in een overkoepelende actie en wensenlijst. Voor Johan een heldere en inspirerende lijst met punten die hij mee kan nemen in zijn verdere onderhandelingen en gesprekken met gemeente, betrokken partijen en stakeholders in de stad om het vervolgens te kunnen vertalen naar het lokale sportakkoord. Johan: Het streven is om in december een conceptakkoord te hebben dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan alle betrokken partijen. Is iedereen tevreden met het resultaat? Dan zou er in januari een definitief akkoord moeten liggen dat door alle betrokken partijen ondertekend moet worden. Zodra het Maastrichtse Sportakkoord gesloten is, stelt het rijk een uitvoeringsbudget ter beschikking om de plannen te ondersteunen en kunnen we aan de slag!
Actie & Wensenlijst n.a.v verdiepingsbijeenkomst Jeugd & Sport:

 • ‘Toegankelijkheid van de sport en bewegen vergroten’; elk kind moet de kans krijgen om te kunnen sporten.
 • ‘Investeren in elke omgeving van jeugd’; dus school, de vrije tijd, opvangsituatie etc.
 • ‘Maak het Dichtbij’; breid het aanbod lokaal, in de buurt en wijk verder uit.
 • ‘Besteed aandacht aan het hele systeem rondom een kind; neem het hele gezin mee in de bewustwording rondom sport en bewegen.
 • ‘Zorg voor een betere koppeling tussen Onderzoek & Praktijk’
 • ‘Wie, wat, waar, wanneer op één overzichtelijke plek’; zorg voor een centrale online plek, een sport- en beweegplatform waar het complete sportaanbod van de stad te vinden is, voor iedereen.
 • ‘Plezier in sporten stimuleren door betrokkenheid van kinderen te vergroten’
 • ‘Focus ook op bewegen gedurende de hele dag’ denk aan bewegend leren, onderwijs in de buitenlucht.
 • ‘Zorg voor voldoende beweegaanbod in de vakantie’
 • ‘Gebruikmaken van wat er al is’; niet het wiel opnieuw uitvinden, maar versterken en verbeteren wat er al is.
   

Meer weten over het sportakkoord?
Volg de ontwikkelingen van het Maastrichts Sportakkoord via www.sportakkoord-maastricht.nl