Follow up Conferentie Sportief Maastricht

In september vorig jaar vond de Conferentie Sportief Maastricht plaats. Graag brengen wij u op de hoogte van de acties die daar door de gemeente Maastricht/Maastricht Sport al eerder op zijn gezet. Naar aanleiding van de conferentie, die vooral als doel had het ophalen en delen van kennis en het waar mogelijk samenwerken bij verdere uitvoering, heeft Maastricht Sport gekeken naar nieuwe initiatieven en een mogelijke koppeling daarvan aan de lopende initiatieven.

Naar aanleiding van de conferentie, die vooral als doel had het ophalen en delen van kennis en het waar mogelijk samenwerken bij verdere uitvoering, heeft Maastricht Sport gekeken naar nieuwe initiatieven en een mogelijke koppeling daarvan aan de lopende initiatieven. 

Sportstimulering

 • Sportpark Toegankelijker:
  Om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken dienen sportparken, accommodaties toegankelijker te worden voor valide en minder valide sporters.
  Daarnaast is door de werktijden spreiding en de individualisering wenselijk op elk moment van de dag de mogelijkheid is gebruik te maken van de sportparken. Mooie voorbelden in de stad zijn Sportpark West en Sportpark de Geusselt. Het concept van de nieuwbouw sporthal Geusselt waar sport, onderwijs en zorg/gezondheid verbonden worden. Ontwikkelingen op dit terrein in de sportparken Geusselt, Heer en Heugem;
   
 • Zwembad verbindt verenigingen:
  We streven naar samenwerking van verenigingen. Verenigingen kampen vrijwel allemaal met een tekort aan deskundig vrijwillig kader. Door kennisdeling, efficiënte inzet van vrijwillig kader enzovoorts sluit verenigingsondersteuning (VO) van Maastricht Sport aan bij het overleggen over het zwembad. Zo nemen we vanuit VO onze rol om samen met de verenigingen de behoefte te verkennen;
   
 • Sporten voor mensen met een beperking:
  Met de programma’s Onbeperkt Sportief (samenwerking met zorginstellingen verzorgen van sportinstuiven, sportdag) en Sportkanjers  (samenwerking met speciaal onderwijs om te komen tot een sportief/gezond klimaat in en rond de school) maakt Maastricht Sport met de partners in de stad al vele jaren mogelijk dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan sport- en beweegprogramma’s.
  Daarnaast zijn we met het Huis voor de Sport in gesprek over de implementatie van Grenzeloos Actief voor mensen met een beperking regio Maastricht-Heuvelland;
   
 • Verbeteren van de bewegingsvaardigheden:
  Vanuit het programma Basisschool in Beweging werkt Maastricht Sport en de schoolbesturen Mosa Lira, Kom Leren samen om te komen tot een gezond sportief klimaat in en rond de school. Maastricht Sport faciliteert, adviseert, coacht de scholen bij de uitvoering van de doorgaande lijn bewegingsonderwijs, sportkennismaking voor, tijdens en na schooltijd en sport/gezondheidsprogramma’s. Hiervoor heeft Maastricht Sport met ingang van juli 2017 voor de periode van twee jaar een buurtsportcoach Bewegingsonderwijs aangenomen.
   
 • Maatschappelijke verantwoording sportbonden:
  De buurtsportcoach Maastricht Sport en het Leger des Heils hebben in samenwerking met de KNVB Life Goals in company de cursus maatschappelijk sportcoach georganiseerd. Hierdoor zijn zes kandidaten vanuit de re-integratie afgestudeerd en worden in de praktijk ingezet. Daarnaast zijn wij in samenwerking met de KNVB en MVV gestart met de organisatie van maatwerk in deskundigheidsbevordering vrijwilligers;
   
 • Verbinding partners:
  Voor het creëren van een gezond sportief klimaat in de stad zoekt Maastricht Sport proactief de samenwerking op met partners in de stad. Zo wordt onder andere:
  • met MUMC+ in de ketenaanpak samengewerkt op het gebied van overgewicht, hart- vaatziekte, COPD.
  • In samenwerking met het Leger des Heils en andere zorginstellingen sport- en beweegprogramma’s ontwikkeld voor de mensen aan de rand van de samenleving,
  • binnen het programma Beweeg Bewust samengewerkt met huisartsen, fysiotherapeuten om patiënten middels beweegplannen toe te leiden naar blijvende sport- en beweegdeelname
  • samengewerkt met schoolbesturen van het primair en voorgezet onderwijs,
  • met Fontys sporthogeschool samengewerkt om professionals in opleiding zich in een werkgerelateerde omgeving te laten ontwikkelen.

Topsport en evenementen

 • We faciliteren Ironman, Iron Kids en Ironman Night Run, Maastricht Mooiste en in samenwerking met de Nederlandse Triathlon Bond maken we van Triathlon Club Maastricht een opleidingvereniging voor triathlons.

Sportaccommodaties

 • Combineren sporttakken in accommodaties:
  In de nota toekomstbestendige binnensport is dit niet als uitgangspunt geformuleerd. Er is geen behoefte bij de verenigingen bijvoorbeeld vechtsport. Bij de buitensport gebeurt dit wel. Denk aan Heugem, sportpark West;
   
 • Cruyff Courts:
  Maastricht Sport en de Johan Cruyff Foundation hebben een convenant afgesloten waarin onder regie van de buurtsportcoach van Maastricht Sport een programma wordt ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. De buurtsportcoach stuurt het programma aan op leefbaarheid, gezondheid en is bestemd voor alle leeftijden en doelgroepen. Hierbij heeft de buurtsportcoach de inspanningsverplichting de samenwerking te zoeken met partijen uit de buurt.
  De buurtsportcoach zorgt ervoor dat in de periode van april tot en met oktober jaarlijks voor minimaal zes uur per week terugkerende sportactiviteiten georganiseerd worden, namelijk Cruyff Courts 6 vs 6, een activiteit gericht op de doelgroep meiden/meisjes en een Jeugd G-voetbal. De buurtsportcoach, die opgeleid wordt tot Cruyff Foundation Coach is het eerste aanspreekpunt.
   
 • Sportpark West en Sportpark Geusselt:
  Het betreft accommodaties waar diverse sportvereniging zijn gevestigd met een open karakter, toegankelijk voor de passieve en actieve sportbeoefenaar. Maastricht werkt middels sportparkbeheer, programma’s van sport- en bewegingsstimulering en verenigingsondersteuning actief samen met de gebruikers.
   
 • Locatiekeuze:
  Maastricht Sport is nauw betrokken bij allerlei gebiedsontwikkelingen in de stad. Denk hierbij onder andere aan
  • de ontwikkeling van de Groene Loper en de verbinding van de groene loper naar de nieuwe sporthal en sportpark de Geusselt.
  • het nieuwe concept van de Geusselt Sporthal waar sport-bewegen-onderwijs en zorg bij elkaar komen.
  • Bij de keuze voor sportlocaties wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van Integrale Kind Centra in de stad.
    

Sportverenigingen

 • Om te komen tot een gezond sportief klimaat in de stad en de doorstroom van de burger naar blijvende sport- en beweegdeelname ontwikkelt Maastricht Sport programma’s waarin de burger in de stad wordt uitgedaagd en gestimuleerd. Voor de uitvoering van de programma’s wordt nauw samengewerkt met de sportverenigingen in de stad.
  Denk aan:
 • Overleggen met binnen- en buitensportverenigingen en zwemverenigingen
 • Sportkennismakingslessen op de scholen
 • Binding studentensport, wat overigens niet alleen een rol is van de gemeente maar ook van de universiteit. Denk aan Hockey, DBSV, Rugby, Honk-en softbal, zwemverenigingen
 • Samenwerking sportverenigingen vooral bij voetbal waar jeugdteams gecombineerd worden.

Sporten in de buitenruimte

 • Volop activiteiten. Denk aan ontwikkelingen rond de Groene Loper, een nieuwe mountainbikeroute, fitness in de openbare ruimte van Tunde Leidsman, nieuwe toestellen in samenwerking met het Struyskommitee, aanleg Maastrack, uitbreiding skatepark.
 • Kennismakingslessen als voorbereiding op Maastricht Mooiste in stadspark en Geusseltpark
 • Programma op Cruyff Courts

In onze optiek is hiermee een groot deel van de tijdens de conferentie geopperde wensen opgepakt. Dat er nog werk aan de winkel is, is evident. Wij zijn met de gemeenteraad in overleg of, en hoe zij een vervolg wil geven aan de eerste conferentie. Mocht u vragen hebben over bijgaand overzicht vernemen wij graag.

Met vriendelijke groet,

Jim M. Janssen,

Wethouder Sociale Zaken, Ouderenbeleid, Stadsbeheer, Sport & Recreatie.

Maurice Bockting,

Directeur Maastricht Sport.